Saltar al contenido
DRET DE FAMÍLIA
El dret de família integra la regulació de les relacions personals i patrimonials dels membres d’una família.
Tractem de solucionar o prevenir els conflictes que puguin nàixer en aquest nucli familiar, tant en les relacions matrimonials o de convivència com en les relacions paterno-filials. 
– Constitució i assessorament en parelles de fet i matrimonis.
– Acords prematrimonials o matrimonials: capitulacions matrimonials en cas de ruptura i organització patrimonial.
– Divorcis de mutu acord o contenciosos.
– Ruptura de parelles no casades o de fet. 
– Convenis reguladors, en filiació o procediments contenciosos de reclamació. 
– Incompliment de sentències o conveni regulador.
– Herència i testaments.
– Mediacions familiars.